Toma C. 1994. Rola ogrodu botanicznego na przykładzie Kew Gardens w  Londynie. 44 Seminarium  
              Geobotaniczne: Ścieżki przyrodnicze jako forma  popularyzacji wiedzy o szacie roślinnej. 19-20 maj 1994.
              Polskie Towarzystwo Botaniczne, Sekcja Geobotaniki i  Oddział PTB w Poznaniu.

Toma C. 1995. Aktualne rozmieszenie Trapa natans L. w Kotlinie Oświęcimskiej. Konferencja 50-lecia PTB: Szata
              roślinna Polski w procesie  przemian. 26.06.- 1.07.1995. Kraków.

Toma C. 1997. The ontogenesis of flower and fruit of Potamogeton lucens in SEM  research. VIII Międzynarodowa
              Konferencja Embriologów Roślin,   16-18.09.1997. Katedra Genetyki i Cytologii, Uniwersytet Gdański.

Toma C. 1999. The development of fruitlets of Potamogeton L. genus. IX Międzynarodowa Konferencja Embriologów.
              20-22.09.1999r. Katedra  Embriologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Toma C. 2001. Reprodukcja Potamogeton crispus L. 52 Zjazd PTB: Botanika w dobie biologii molekularnej.
              26.09.2001. Uniwersytet Poznański im. A. Mickiewicza, Poznań.

Toma C. 2001. The development of Stratiotes aloides fruit. Xth International Conference of Plant Embryology: From
             Gametes to Embryos. 5-8 Sept.2001. Institute of Plant Genetics and Biotechnology of the Slovak Academy
             of Sciences, Nitra, Department of Botany, Slovak Agricultural University. Nitra, Slovak Republic.

Latowski K., Toma C. 2002. Structural features of the pericarp and seed-coat surfaces of the Veratrum genus
             against a background of taxonomic differentiation. II International Conference on Plant Anatomy and
             Morphology. 14- 18 October 2002. Saint-Petersburg. Russian Academy of Sciences, Komarov Botanical
             Institute.

Toma C. 2003. The development of Hydrocharis morsus ranae fruit. XI International Conference on Plant
             Embryology: Plant Reproduction: from Mendel  to Molecular Biology. 1-3 September 2003. Masaryk
             University, Department of  Plant Physiology and Anatomy, Brno, Czech Republic.

Toma C. 2004. Zmiany morfologiczne endokarpów Potamogeton w procesie fosylizacji. 53 Zjazd PTB: Przyroda
             Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Toru
ń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004.

Toma C. 2005. Reproduction of curled pondweed (Potamogeton crispus L.) in   Vesijärvi Lake (Finland). Konferencja
             Limnologiczna. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi. 13-16.09.2005. Cieszyn

Toma C. 2005. Comparison of two morphological Stratiotes aloides forms. XVII International Botanical Congress. 17-
             23 July 2005. Society for the Advancement of Plant Sciences, University of Vienna. Vienna, Austria.

Toma C. 2005. Rozmieszczenie i porównanie dwóch form morfologicznych  Stratiotes aloides L. w Jeziorze
             Słosineckim Wielkim. Konferencja: Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia
             różnorodności biologicznej. 15-16.09.2005. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Komitet Botaniki PAN, PTB,
             Poznań.

Toma C. 2006. Variation of individual characteristics of Potamogeton crispus L.) in two  ponds. Konferencja:
            Enviromental changes and biological assessment III. Department of Biology and Ecology University of
            Ostrava. April 26-28.2006. Ostrava, Czech Republic.

Toma C. 2011. Phenetic similarity of Alismatidae subclass fruits. XVIII International Botanical Congress. 23-30 July
            2011. Australian botanical community, University of Melbourne, Australia.

Toma C. 2012. Comparison of reproduction of Stratiotes aloides at different latitudes in Europe.27-31 August 2012.
            International Symposium on Aquatic Plants.Plants in hydrosystem: from functional ecology to weed
            research. European Weed Research Society (EWRS), International Society on Limnology (SIL), Polish
            Hydrobiological Society (PHA),Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland.

Toma C., Efremov A., N. 2014. Bioróżnorodność typów owoców wodnych roślin okrytozalążkowych we florze
           europejskiej i syberyjskiej. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Różnorodność biologiczna: od komórki do 
           ekosystemu.Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Oddział Białostocki Polskiego
           Towarzystwa Botanicznego, Politechnika Białostocka,  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 
           Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska; Uniwersytet w Białymstoku, Wydział  Biologiczno-Chemiczny,
           Instytut Biologii; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski, Zakład Biologii Ogólnej,
           12-13.09.2014, Białystok.

Филоненко А. B., Ефремов, А. H., Toma C. 2014. К вопросу о структуре гинецея и плода представителей
           рода Hydrocharis L. (Hydrocharitaceae). 1 - 3 октября 2014 г.Карпология и репродуктивная биология
           высших растений. Материалы II всероссийской научной конференции с международным участием,
           посвящённой памяти профессора А. П. Меликяна. Федеральное Агенство Научных Организаций,
           Российская Академия Наук, Совет Ботанических Садов России,Фгбун Главный Ботанический Сад им.
           Н.В. Цицина РАН, Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Москва,Россия.

Filonenko, A.V., Efremov, A.N., Toma, C. 2014. On the structure of the gynoecium and fruit of the genus
           Hydrocharis L. (Hydrocharitaceae). 18-19 October 2014. Carpology and reproductive biology of higher plants.
           Proceedings of the 2-nd  Russian conference with international participation dedicated to the memory of
           Professor A. P. Melikian. Federal Agency of Scientific Organizations, Russian Academy of Sciences, The
           Council of the Botanical Gardens of Russia, N. V. Tsitsin Main Botanical Garden Ras, M. V.Lomonosov 
           Moscow State University. Moscow, Russia.

Toma C. 2014. Analiza obrazu w karpologii (referat plenarny). Konferencja BIONT, Nowoczesne Techniki Badań
           Bioróżnorodności. Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, 16-17 październik, Uniwersytet Opolski, Opole,
           Poland.

Ефремов A. H., Филоненко A.B., Тома C. 2015. К вопросу o структуре генеративных органов представителей
           рода Hydrocharis L. (Hydrocharitaceae). VIII Всероссийской конференции с международным участием по
           водным макрофитам "Гидроботаника - 2015", 16-20 октября 2015 г., Федеральное Агентствo 
           Нayчных Организаций России Российская Академя Наук Федеральное Государственное Бюджетное
           Учреждение Науки Институт Биологии Внутренних Вод им. И. Д.Папанина РАН, Борок, Russia.

Latowski K., Toma C., Dąbrowska M., Zviedre E. 2015. Carpological features of Nymphaea and Nuphar and their
            importance in the diagnosis of the species  after blooming. 14th International Symposium on Aquatic Plants.
            International Society of Limnology (SIL), European Weed Research Society (EWRS), Center for Ecology and
            Hydrology, 14-18 Sept. 2015, Playfair Library, Edinburgh, Scotland.

Efremov A., Toma C., Filonenko A.V.. 2017. Some morphological and anatomical features of generative organs of the
           genus Hydrocharis L. (Hydrocharitaceae). XIX International Botanical Congress. Organizatorzy: Institute of
           Botany CAS, China, Missouri Botanical Garden USA, Agricultural University, China, 23-29 July 2017,
           Shenzhen, China.


NAUKA
SZTUKA
Czynne udziały w kongresach i konferencjach
Kongresy i konferencje
© 2011 Copyright by Cezary Toma
Popularne tagi: nauka, botanika, karpologia, rośliny wodne, kwiat, owoc, nasienie, Alismatidae, taksonomia, fotografia, sztuka, makrofotografia, percepcja, natura, medytacja, struktura, filozofia.
Strona główna
Publikacje naukowe
Publikacje popularnonaukowe
Staże naukowe
Studia podyplomowe
Kursy
created by ARM Studio MF
BiografiaFotogaleria  |  Prawo autorskie  |  Kontakt
Wystawy autorskie
Wyróżnienia i nagrody
Udział w konkursach
Publikacje fotografii
Słowo od autora
Umiejętności fotograficzne
Kursy i uprawnienia
POLSKI    |
ENGLISH