Toma C. 1994. Zarys metod stosowanych w histologii i cytologii. Rocznik naukowy, nr 22: 83-97. AWF, Katowice.

Toma C
. 1994. Podział mejotyczny. Zeszyty Naukowo-Metodyczne, nr 6: 39-45.AWF, Katowice.

Karcz J., Toma C. 1995. Peryfiton okrzemkowy na owockach makrofitów z rodzaju Potamogeton L. w Dolinie
            Trzech Stawów. Kształtowanie  Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach
            Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych. Uniwersytet. Śląski, Z. 17: 5-11.

Karcz J., Toma C. 1996. Budowa dojrzałych owocków niektórych przedstawicieli rodzaju Potamogeton L.
            (Potamogetonaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica Seria Polonica T. 3: 369-388.

Toma C.
1998. Rozprawa doktorska: Rozwój owocków rodzaju Potamogeton L. Instytut Botaniki, Uniwersytet
            Wrocławski.

Toma C.
1999. The development of fruitlets of genus Potamogeton L. Acta Biologica Cracoviensia 41 Suppl. 1: 62.

Latowski K., Toma C. 2001. Taxonomic usefulness of water plant fruit surface in SEM studies. Biological
            Bulletin of Pozna
ń 38(2): 133-139.

Toma C.
2002. Ontogenesis of the Potamogeton flower and fruitlet in SEM research. Acta Societatis Botanicorum
            Poloniae 71(2): 93-100.

Toma C.
2002. Fruitlet development in the genus Potamogeton  (Potamogetonaceae). Acta Biologica Cracoviensia
           Series Botanica 44: 63 - 71.

Toma C.
2002. Reprodukcja Potamogeton crispus L. Natura Silesiae Superioris 6:107-113.

Toma C.
2002. Lid formation in the fruitlets of the genus Potamogeton. Nordic  Journal of Botany 22 (3): 341-347.

Toma C.
2004. Some morphological changes of the Potamogeton endocarps during its fossilization. Acta
           Paleobotanica 44(2): 335-344.

Toma C.
2005. Reproduction of curled pondweed (Potamogeton crispus L.) in Vesijärvi Lake (Finland). Limnological
          Review 5: 231-236.

Toma C.
2006. Distribution and comparison of two morphological forms of Stratiotes aloides L. Biodiversity
          Research and Conservation 3-4: 251-257.

Toma C.
2006. Variation of individual characteristics of Potamogeton crispus (L.) in two ponds. Environmental
           changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis
           163: 66-70.

Toma C.
2008. Studium karpologiczne gatunków z podklasy Alismatidae (rząd Helobiae) występujących w Polsce.
           Carpological study of species of Alismatidae subclass (Helobiae ordo) occurring in Poland. Prace Zakładu
           Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Nr 17, ss. 120. Bogucki Wydawnictwo
           Naukowe, Poznań.

Toma C. 2012. Reproduction of Stratiotes aloides in Ilmoilanselkä Lake (Finland).  Journal of  Ecology and  
           Protection of the Coastline. Baltic Coastal Zone 16: 103-111.

Toma C. 2013. Reproduction of Hydrocharis morsus-ranae taxa in an oxbow lake of  the River Vistula. Limnological
           Review 2013 (3): 171-178.


Latowski K., Toma C., Dąbrowska M., Zviedre E. 2014. Taxonomic feature of fruits and seeds Nymphaea and
           Nuphar taxa of the Southern Baltic region. Limnological Review  (14,2): 83-91.   

Filonenko, A.V., Efremov, A.N., Toma, C. 2014. On the structure of the gynoecium and fruit of the genus  
           Hydrocharis L. (Hydrocharitaceae). [In:] A. S. Demidov, A. V. Bobrov, V. F. Semikhov, N. A. Trusov, M. S.
           Romanov (eds.) Carpology and reproductive biology of higher plants. Proceedings of the 2-nd  Russian
           conference with international participation dedicated to the memory of Professor A. P. Melikian.
           Astra-Poligraphia Ltd., Moscow: 144-150. 

Toma C., Efremov A.N. 2014. Bioróżnorodność typów owoców wodnych roślin okrytozalążkowych we florze
           europejskiej i syberyjskiej. [W:] G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna: od komórki do ekosystemu.
           Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Polskie Towarzystwo Botaniczne.
           Ekopress-Agencja Wydawnicza,  Białystok: 285-294.

Latowski K., Szkudlarz P., Toma C. 2015. Morfologia, anatomia i taksonomia owoców i nasion. Bibliografia
          polskich prac karpologicznych z komentarzem. Morphology,anatomy and taxonomy of fruits and seeds.
          Bibliography of Polish carpological works with a comment. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu
          im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Nr 19, ss. 96. Wydawnictwo Kontekst, Poznań. 

Efremov, A.N., Filonenko, A.V., Toma, C. 2015. К вопросу о структуре генеративных органов представителей
          рода Hydrocharis L. (Hydrocharitaceae). [In:] A. G. Lapirov, D. A. Philippov, E. V. Garin (eds.).
          Hydrobotany 2015: Proceedings of VIII All-Russian conference with international participation on aquatic
          macrophytes. Филигрань, Ярославль, 9-13.

Toma C., Efremov A., Josefowska W. 2017. Morphogenetic diagnosis of developmental changes of fruit of Sea
          arrowgrass (Triglochin maritima L.). Limnological Review 17(1):47-55.

Efremov A., Bolotova Y., Mesterhazy A., Toma C.. 2018. Features of Distribution of Hydrilla  verticillata (L. fil.)
          Royle (Hydrocharitaceae) in North Eurasia. Journal of Coastal Research. 34(3): 675-686.

Efremov AN., Sviridenko BF, Toma C., Mesterhazy A, Murashko YA. 2019. Ecology of Stratiotes aloides L.
         (Hydrocharitaceae) in Eurasia. Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants  253: 116-126.

Efremov A.N., Sviridenko B.F., Ya.V. Bolotova Ya.V., Toma C., Murashko Yu.A. 2019. Coenocompleх and
         Ecological Features of Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle (Hydrocharitaceae) in Northern Eurasia. Inland Water
         Biology 12 (1): 57-67.

Kotelnaya Y.I. , Alekhina E.A., Efremov A.N. , Bolotova Y.V. , Guselnikova M.V., Nikolaenko S.A., Toma C. 2019.
         Notes on the saponins in the plants of the family Hydrocharitaceae. Botanica Pacifica. A journal of plant
         science and conservation. 8(1): DOI: 10.17581/bp.2019.08101.

Toma C., Efremov A., Wojnar W. 2019. Adaptations of morphology, anatomy and phytochemical composition of
         leaves of Stratiotes aloides L. emergent forms. Limnological Review 19(1): 35-43.NAUKA
SZTUKA
Publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych
Strona główna
© 2011 Copyright by Cezary Toma
Popularne tagi: nauka, botanika, karpologia, rośliny wodne, kwiat, owoc, nasienie, Alismatidae, taksonomia, fotografia, sztuka, makrofotografia, percepcja, natura, medytacja, struktura, filozofia.
Publikacje naukowe
Publikacje popularnonaukowe
Kongresy i konferencje
Staże naukowe
Studia podyplomowe
Kursy
created by ARM Studio MF
BiografiaFotogaleria  |  Prawo autorskie  |  Kontakt
Wystawy autorskie
Wyróżnienia i nagrody
Udział w konkursach
Publikacje fotografii
Słowo od autora
Umiejętności fotograficzne
Kursy i uprawnienia
POLSKI    |
ENGLISH